Privacyverklaring

Deze privacyverklaring gaat over het gebruik van de website.

We vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over je online privacy bij gebruik van onze website. Daarom informeren we je graag zo volledig mogelijk over welke cookies we gebruiken, en hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Informatie over welke cookies we gebruiken, vind je in ons cookiebeleid. Informatie over 'hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens?', vind je verder in deze privacyverklaring.
 
Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens?
 
Wat zijn persoonsgegevens?
Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee iemand geïdentificeerd kan worden: een naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, foto… Daar vallen ook digitale gegevens zoals gebruikersnamen onder.

Welke persoonsgegevens slaan we op?
Wanneer je informatie opvraagt, of je inschrijft voor een studiedag of evenement dat we organiseren:
  • Je naam
  • Je e-mailadres
  • Je adresgegevens (of die van je organisatie)
  • Het btw-nummer van je organisatie

Wanneer u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen, verzamelen wij volgende gegevens:

  • Je voornaam
  • Je familienaam
  • je e-mailadres
Hoe gebruiken we je persoonsgegevens?
We gebruiken je persoons- en gebruiksgegevens niet voor commerciële of marketingdoeleinden. We geven je gegevens ook niet door aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Met 'noodzakelijke personen' bedoelen we concreet de medewerkers van 'De Cocon' die je contactvraag of inschrijving afhandelen, en de medewerkers die de website beheren.

Bewaartermijn gegevens
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst (bijvoorbeeld informatie ontvangen, deelname aan een studiedag…) te leveren.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.
Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Wettelijke basis van privacyverklaring
De volgende wetgeving is van toepassing:
  • De Privacywet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
  • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Klacht neerleggen
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 19 augustus 2019.PRIVACYREGLEMENT BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN CLIËNTEN IN HET KADER VAN DE VERLENING VAN JEUGDHULP.

We hechten als jeugdhulporganisatie veel belang aan privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van onze cliënten. In de privacyverklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens van cliënten in het kader van de verlening van jeugdhulp, willen we op een duidelijke en transparante wijze uitleggen hoe en met welke zorgvuldigheid wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat wij doen om te waarborgen dat uw privacy wordt bewaakt.

Als je hierover meer wilt weten, kan je hierover alles terugvinden in ons “Privacyreglement”. Dit vind je bij 'veelgestelde vragen' - blokje 'Jouw dossier en het verslag'.