Jouw rechten in de hulpverlening

Wat doen we met wat jullie ons vertellen?
Om jullie te kunnen helpen vinden wij het belangrijk om informatie van jullie te krijgen. Wat jullie ons vertellen valt onder het beroepsgeheim. Al onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat we niets over jullie gezin vertellen aan anderen zonder jullie toestemming, tenzij de veiligheid in het gedrang komt. We werken met een open agenda. Jullie worden steeds betrokken in alles wat we doen. We geven of vragen geen informatie over jullie gezin aan anderen zonder jullie toestemming. Er wordt een dossier bijgehouden over jullie. In dat dossier verzamelen we jullie gegevens en bewaren we de verslagen. We werken met open verslaggeving. Het verslag wordt vooraf met jullie besproken en jullie ontvangen hier een exemplaar van. In het verslag komen de verschillende meningen in het gezin en deze van jouw begeleider aan bod. Gegevens die door één van de gezinsleden als vertrouwelijk werden bestempeld, zijn niet toegankelijk voor andere gezinsleden. Sinds 2019 bewaren we je dossier tot de jongere de leeftijd van 35 jaar heeft bereikt. Daarna wordt dit onmiddellijk vernietigd.

Je rechten als minderjarige tijdens de hulpverlening
Als je hulp krijgt, wordt niet alles boven jouw hoofd en dat van jouw ouders beslist. Ook jij (en jouw ouders) hebben rechten tijdens de hulpverlening. Omdat je goed zou weten waar je aan toe bent, wat je mag en wat je niet mag, wat je kan verwachten, wat je kan vragen en zeggen tijdens de hulpverlening, leggen we jou uit wat jouw rechten zijn aan de hand van deze brochures: ‘Zitemzo... in de integrale jeugdhulp’ of ‘Mijn rechten in de jeugdhulp’. Voor de ouders is er de brochure ‘De rechten van kinderen in de jeugdhulp’. Deze brochures vind je op deze URL: www.rechtspositie.be.

Je rechten als ouders tijdens de hulpverlening
Jullie hebben recht op informatie, inspraak en deelname, omdat jullie verantwoordelijk blijven. Als je hulp krijgt, wordt niet alles boven jouw hoofd beslist. Ook jij hebt rechten tijdens de hulpverlening. De rechten van ouders in de Jeugdhulpverlening worden bepaald door tal van wetten. In deze download vind je heel veel informatie: ‘De rechten van ouders in de Jeugdhulpverlening: handvatten uit de toepasselijke wetgeving & universele rechten’.

Waar kun je terecht bij ontevredenheid?
Als je ontevreden bent over onze hulp- en dienstverlening, vragen we om eerst te praten met je begeleider. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je terecht bij de coördinator van de dienst. Voor de dienst Crisishulp is dit Ann Strickx (0492 97 08 00). Voor pedagogische thuisbegeleiding en Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen is dit Anouk Pieters (09 222 30 73).
Als de klacht naar jouw mening niet is opgelost nadat je er met hen over praatte, kun je een schriftelijke klacht indienen bij Wim Taels, directeur van De Cocon vzw. Er moet in de klacht duidelijk staan over wat of wie de klacht gaat en wat er precies is gebeurd.
Met vragen of klachten over een maatregel in de Bijzondere Jeugdbijstand of over de geboden hulp binnen de Bijzondere Jeugdbijstand kun je ook terecht bij de JO-lijn (0800 900 33). Dat is een gratis luisterlijn voor iedereen die vragen of klachten heeft over een maatregel in de Bijzondere Jeugdbijstand.
Het Agentschap Jongerenwelzijn heeft brochures uitgewerkt voor jongeren, ouders en andere geïnteresseerden met meer informatie over de werking van de Ondersteuningscentra Jeugdzorg, de intersectorale toegangspoorten en de sociale diensten van de jeugdrechtbank. (zie publicaties /downloads )
Soms kan cliëntoverleg en bemiddeling helpen. Cliëntoverleg en bemiddeling zijn een recht van elke minderjarige, zijn ouder, opvoedingsverantwoordelijke en hulpverlener in de Vlaamse jeugdhulp.

Meer weten over wat het is? Wanneer het nuttig kan zijn en hoe het werkt? Ga naar http://mijn.jeugdhulp.be