Advies & aanmelden voor professionelen

Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij ons niet rechtstreeks aankloppen voor hulp. Afhankelijk van het hulpaanbod dat wenselijk is, is er een andere aanmeldingsprocedure. Dat is het gevolg van regelgeving.

Een goede, correcte aanmelding is belangrijk, want niemand is gebaat bij een ongeschikte hulpverleningsvorm. Bekijk daarom de lijst met indicaties en contra-indicaties grondig. Bij twijfel kun je ons uiteraard raadplegen. Hieronder vind je telkens hoe en wie kan aanmelden.

Aanmelden voor Crisishulp
Ons aanbod Crisishulp is enkel inzetbaar via het Crisismeldpunt Oost-Vlaanderen (09 265 04 90).
Als een hulpverlener, magistraat of dienstverlener een crisissituatie wil aanmelden of meer informatie wenst over omgaan met een crisissituatie, kan hij telefonisch terecht bij het crisismeldpunt.

Daarbij gelden een aantal belangrijke spelregels:
Ten eerste is de aanmelder een erg belangrijke partner voor het crisisnetwerk: er wordt gevraagd dat hij mee aanwezig blijft en mee naar oplossingen zoekt (steeds binnen de grenzen van de eigen werkopdracht);
Ten tweede informeert de aanmelder de kinderen en jongeren, ouders over de aard van de crisishulp;
Ten derde kan crisishulp enkel ingeschakeld worden indien het cliëntsysteem bereid is om in gesprek te gaan;
Als laatste kunnen jongeren die reeds in een residentiële setting verblijven, geen beroep doen op het crisisnetwerk.

Een aanmelding via een hulp-of dienstverlener heeft altijd de voorkeur. Die persoon staat het dichtst bij de cliënt en kan best inschatten of een aanmelding bij het meldpunt de juiste keuze is. Enkel wanneer een cliënt niet in staat is om zich tijdens een crisissituatie tot een hulp- of dienstverlener te wenden, kan hij rechtstreeks contact opnemen met het meldpunt.

Aanmelden voor de Intensief Kortdurende Thuisbegeleiding en CBAW
Ons hulpaanbod Intensief Kortdurende Thuisbegeleiding (Contextbegeleiding met hoge intensiteit) en Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen (midden intensiteit) kan enkel ingezet worden met het akkoord van de Intersectorale Toegangspoort. Aanmelden bij de Intersectorale Toegangspoort kan enkel via het indienen van een A-document. De Toegangspoort beslist over de toegang tot alle niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening. Aanmelden bij de Toegangspoort kan enkel door een jeugdhulpaanbieder.

Aanmelden voor Thuisbegeleiding
Onze thuisbegeleiding werkt enkel in opdracht van de jeugdrechtbank, het 'Ondersteuningscentrum Jeugdzorg' en van het 'Vertrouwenscentrum Kindermishandeling'. Thuisbegeleiding werkt niet met een wachtlijst. Vrije plaatsen worden aan deze instanties bekendgemaakt.
Een goede, correcte aanmelding is belangrijk, want niemand is gebaat bij een ongeschikte hulpverleningsvorm. Bekijk daarom de lijst met indicaties en contra-indicaties grondig. Bij twijfel kun je ons uiteraard raadplegen.